Skip to main content

Huishoudelijk reglement

Artikel 1 - Algemene bepalingen
 1. Paardensportvereniging Breda is de overkoepelende naam van de vereniging. Er zijn drie afdelingen binnen de vereniging, Rijvereniging Breda (RV), Ponyclub Breda (PC) en Menvereniging Breda (MV).
 2. Het adres van alle afdelingen van de vereniging is Overakkerstraat 372, 4834 XR Breda. De website van de vereniging is www.psvbreda.nl.
 3. Dit huishoudelijk reglement geeft de richtlijnen en regels waarbinnen de vereniging en de leden opereren. Uitgangspunt hiervoor zijn de bepalingen in de statuten van Paardensportvereniging Breda.
 4. Het huishoudelijk reglement is door het bestuur voorgedragen aan de algemene ledenvergadering van 5-11-2012 en door alle leden goedgekeurd.
 5. Door lid te worden van de Paardensportvereniging Breda accepteren de leden van de vereniging tevens de werking van dit huishoudelijk reglement.
 6. Ieder lid van de vereniging dient zich te houden aan de geldende veiligheidsvoorschriften en regels van de KNHS.
 7. Ieder lid van Paardensportvereniging Breda dient zelf verzekerd te zijn voor het risico van Wettelijke Aansprakelijkheid.
 8. Elk paard en/of pony van een verenigingslid dat het terrein van Ruitersportcentrum Breda betreedt dient in het bezit te zijn van een geldig vaccinatiebewijs, niet ouder dan 12 maanden. Het bestuur van de Paardensportvereniging Breda is bevoegd dit te controleren.
 9. Paardensportvereniging Breda heeft een W.A.-verzekering afgesloten.
 10. In alle gevallen waarin dit reglement niet blijkt te voorzien beslist het bestuur van Paardensportvereniging Breda.
Artikel 2 - Categorieën van leden
 1. De vereniging kent verschillende soorten leden; te weten, leden, jeugdleden en ereleden.
 2. De minimum leeftijd om lid te worden van de vereniging bedraagt 6 jaar.
 3. Leden zijn natuurlijke personen, die de leeftijd van achttien jaar hebben bereikt.
 4. Jeugdleden zijn natuurlijke personen, die de leeftijd van achttien jaar nog niet hebben bereikt, doch wel zestien jaar of ouder zijn. Bereikt een jeugdlid de leeftijd van achttien jaar, dan vangt zijn gewone lidmaatschap aan op 1 januari van het jaar, volgend op het jaar, waarin de achttienjarige leeftijd is bereikt.
 5. Ereleden, zijn natuurlijke personen, die wegens hun bijzondere verdiensten voor de vereniging op voorstel van het bestuur door de algemene vergadering als zodanig worden benoemd.
 6. In de wedstrijdreglementen wordt bepaald welke categorie van leden in welke discipline aan welke wedstrijd mag deelnemen met dien verstande, dat voor deelname aan internationale wedstrijden tevens de reglementen en besluiten van de FEI gelden.
 7. Alleen leden van 18 jaar en ouder kunnen in een vergadering stemrecht uitoefenen. Het stemrecht van leden tot 18 jaar kan ter vergadering door een ouder of wettelijk vertegenwoordiger worden uitgeoefend.
Artikel 3 –Lidmaatschap en contributie
 1. Leden melden zich voor het lidmaatschap van de vereniging aan via de website (www.psvbreda.nl) wanneer de betrokkene jonger is dan 18 jaar dient de aanmelding behalve door de betrokkene tevens te worden ondertekend door een ouder of wettelijk vertegenwoordiger.
 2. Het lidmaatschap is in beginsel voor één kalenderjaar en loopt van 1 januari tot en met 31 december van enig jaar. Zonder tijdige afmelding wordt het lidmaatschap stilzwijgend met één kalenderjaar verlengd.
 3. Aanmelding voor het lidmaatschap van de vereniging houdt tevens in dat de betrokkene zich aanmeldt voor het lidmaatschap van de vereniging KNHS, alsmede voor het lidmaatschap van de regiovereniging en van de kringvereniging waaronder de vereniging ressorteert. De aanmelding voor het lidmaatschap van genoemde verenigingen geschiedt door het bestuur van de vereniging.
 4. De betrokkene kan alleen als lid van de vereniging worden toegelaten indien en zolang de betrokkene tevens lid van de in lid 3 genoemde verenigingen is. Alsdan zijn voor de duur van het lidmaatschap naast de statuten en reglementen van de vereniging tevens op het lid van toepassing de statuten en reglementen van de in lid 3 genoemde verenigingen.
 5. Het bestuur beslist over de toelating van leden. Indien het bestuur niet tot toelating besluit kan op verzoek van de betrokkene de algemene vergadering alsnog tot toelating tot het lidmaatschap besluiten.
 6. De leden hebben via de website (www.psvbreda.nl) inzicht in de statuten en reglementen van de vereniging. De statuten en reglementen van de onder lid 3 vermelde verenigingen kunnen op verzoek van de betrokkene tegen betaling bij de KNHS worden verkregen.
 7. Beëindiging van het lidmaatschap dient schriftelijk of via de mail te geschieden en wel uiterlijk 1 november voorafgaande aan enig nieuw kalenderjaar. Niettemin is onmiddellijke beëindiging van het lidmaatschap door opzegging mogelijk indien redelijker wijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.
 8. De contributie dient uiterlijk na 1 maand na de datum van de rekening van het betreffende contributiejaar voldaan te zijn.
 9. Ereleden betalen geen contributie.
Artikel 4 - Algemene verplichtingen van de leden
 1. Met inachtneming van het bepaalde in artikel 5 van de Statuten ver­plicht een lid zich voorts:
  1. desgevraagd op eerste verzoek volledige en juiste inlichtingen en opgaven te verstrekken en te zenden aan de KNHS, het regiobestuur en het kringbestuur, alsmede aan het tuchtcollege en de raad van appèl van de KNHS;
  2. het bestuur te allen tijde inzage te geven in of afschrift te geven van de boekhouding en de administratie met de daarbij behorende bescheiden en wel op die plaats waar het bestuur zulks aangeeft;
  3. om zich ter gelegenheid van een wedstrijd, zowel vóór, gedurende, als na de wedstrijd behoorlijk te gedragen en zo nodig bij te dragen aan en mede te helpen bij het handhaven van de orde;
  4. om slechts met voorafgaande toestemming van het bestuur uit te komen, dan wel mede te werken aan een wedstrijd die niet door of onder auspiciën van de KNHS dan wel een door haar erkende organisatie is georganiseerd, of waarvoor de vereiste toestemming niet is verleend;
  5. zich te houden aan de Gedragscode, zoals vastgesteld door de algemene vergadering van de KNHS.
 2. Leden onthouden zich tegenover andere leden van elke vorm van seksueel gedrag of seksuele toenadering, in verbale, non verbale of fysieke zin, opzettelijk of in indirecte zin, die door het andere verenigingslid, die het ondergaat, als ongewenst of gedwongen wordt ervaren.
 3. Bij verhuizing moet het lid hiervan onmiddellijk schriftelijk melding doen aan de secretaris van de vereniging.
Artikel 5 - Bestuur
 1. Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging.
 2. Het bestuur vergadert zo dikwijls als de voorzitter of ten minste drie bestuursleden dit wensen.
 3. De voorzitter bepaalt tijd en plaats van de bestuursvergaderingen. De voorzitter is belast met de algemene leiding en wordt bij afwezigheid vervangen door de door het bestuur aangewezen vice-voorzitter, die zolang de waarneming duurt in alle rechten en verplichtingen van de voorzitter treedt.
 4. In een vergadering van het bestuur kunnen geen rechtsgeldige besluiten worden genomen indien niet ten minste de helft van het aantal in functie zijnde leden van het bestuur aanwezig is. Het onderwerp wordt alsdan geagendeerd voor de volgende vergadering, waarin wel een besluit kan worden genomen ongeacht het aantal aanwezige bestuursleden.
 5. Over onderwerpen die niet zijn geagendeerd kan geen besluit worden genomen, tenzij een meerderheid van ten minste twee derden van het aantal leden van het bestuur anders beslist.
 6. Ieder lid van het bestuur heeft één stem.
 7. Het bepaalde in artikel 16 van de statuten is van overeenkomstige toepassing, voor zover daarvan in dit artikel niet is afgeweken.
Artikel 6 - Verkiezingen en benoemingen
 1. Alle verkiezingen en benoemingen voor een functie in de vereniging geschieden door kandidaatstelling en zo nodig stemming en herstemming. Indien meer dan één vacature dient te worden vervuld, geschiedt de kandidaatstelling voor iedere vacature afzonderlijk.
 2. Alle kandidaten voor de in lid 1 bedoelde functies dienen minimaal een jaar lid van de vereniging te zijn.
 3. Iedere kandidaatstelling dient schriftelijk te geschieden en moet vergezeld gaan van een verklaring van de kandidaat, dat hij een eventuele verkiezing of benoeming zal aanvaarden.
 4. Indien de statuten en/of reglementen een benoeming via een voordracht voorschrijven wordt, nadat een kandidaat zich voor zijn benoeming heeft teruggetrokken, de kandidaatsteling en benoeming aangehouden totdat een nieuwe voordracht is opgesteld.
 5. Bij tussentijdse verkiezingen en benoemingen stelt het bestuur binnen zes weken na het ontstaan van de vacature(s) de datum voor het indienen van kandidaten vast.
Artikel 7 - Officiële mededelingen
 1. Alle mededelingen, waarvan de statuten of reglementen publicatie voorschrijven, of waarvan dit door het bestuur of door de algemene vergadering gewenst wordt geacht, alsmede alle uitvoeringsbesluiten, worden opgenomen in de officiële mededelingen van de vereniging.
 2. De leden hebben inzicht in alle officiële mededelingen via de website (www.psvbreda.nl).

Vastgesteld in de algemene vergadering op 5 november 2012 te Breda